EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A FONSAGRADA (LUGO)

24/07/2014

Afonsagrada.png

El Concello de A Fonsagrada(Lugo) aprueba inicialmente el Plan General de Ordenación de A Fonsagrada y lo expone al público durante dos meses, desde el 22 de julio de 2014, en las dependencias municipales y en la página web del Concello.

El ANUNCIO de información pública de aprobación inicial do Plan General de Ordenación Municipal se publica en el DOG Núm. 137 de Lunes, 21 de julio de 2014:

“Unha vez aprobado inicialmente, por Acordo do Pleno do día 26 de xuño de 2014, o Plan xeral de ordenación municipal, de acordo co artigo 85.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, sométese a información pública polo prazo de dous meses no Diario Oficial de Galiciae en dous xornais de maior difusión da provincia.

Para estes efectos, o período de información pública rematará transcorridos os dous meses desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante ese prazo, calquera interesado poderá examinalo nas dependencias municipais para formular as alegacións que considere pertinentes ou para obter copias.

Quedan suspendidas as licenzas para as seguintes áreas:

Suspéndese o outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente.

A duración da suspensión extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento e terá unha duración máxima de dous anos. As ditas áreas afectadas pola suspensión son as seguintes:

3.1. En solo rústico poderán concederse licenzas sempre cos correspondentes informes sectoriais e con autorización autonómica.

3.2. En solo de núcleo rural poderán concederse licenzas naqueles ámbitos dos núcleos delimitados polo plan xeral que coincidan cos núcleos rurais que figuran no planeamento vixente, cuxa listaxe indícase no cadro seguinte, e sempre coa parcela mínima de maior dimensión das establecidas polos dous planeamentos e cumprindo as condicións de edificación previstas nos dous planeamentos:

 

tabla1.png

 

3.3. Planeamento de desenvolvemento. Suspéndese todo tipo de planeamento de desenvolvemento: solos urbanizables ou solos urbanos non consolidados.

3.4. En solo urbano estarán afectados pola suspensión de licenzas todos os ámbitos en que existe incompatibilidade entre o plan en tramitación e as normas subsidiarias; son aquelas zonas de solo urbano que aparecen en branco no plano adxunto.

3.5. No ámbito do Plan especial de protección será de aplicación o réxime transitorio que o propio plan xeral propón; mentres non sexa aprobado o plan especial, a concesión de licenzas non se suspende, pero estará sempre supeditada ao informe favorable da Administración autonómica en materia de protección do patrimonio.

3.6. Nos ámbitos sinalados con trama amarela no plano adxunto será posible a concesión de licenzas sempre e cando se cumpran os requisitos establecidos nos dous planeamentos.”


Si discrepáis con el plan general o tenéis alguna sugerencia que hacer…recordad que en FÓRUM URBANÍSTICO redactamos alegaciones argumentadas con un doble enfoque, jurídico y técnico.

FÓRUM URBANÍSTICO - Edif. BCA. c/ Copérnico 6, Entreplanta S20 1.1 - 15008 A CORUÑA

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos