Exposición al público de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Municipal de Ares

29/04/2014

Exposición al público de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Municipal de Ares

PGOMares.png

 

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria que tivo lugar o 6 de marzo de 2014, en relación co expediente de aprobación do Plan xeral de ordenación municipal de Ares, acordó aprobar inicialmente o Plan xeral de ordenación municipal de Ares e asumir o informe de sustentabilidade ambiental incorporado ao expediente.

En cumprimento do establecido no punto primeiro do mencionado acordo do Pleno do Concello, sométense a información pública o expediente completo por un prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia.

Durante este prazo poderase examinar e consultar o expediente e formular as alegacións que se consideren oportunas. Así mesmo, o expediente pode examinarse no enderezo webconcellodeares.com.

Aprobación inicial publicada en el DOG Núm. 65 Jueves, 3 de abril de 2014

Lugar: Alianza Aresana. Rúa María, nº 11. Ares
Prazo:  Dende o 4 de abril ata o 4 de xuño de 2014 (ambos inclusive)

Horarios

Mañás.- De luns a venres de 10:00 a 14:00 h.

FÓRUM URBANÍSTICO - Edif. BCA. c/ Copérnico 6, Entreplanta S20 1.1 - 15008 A CORUÑA

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos